biblioteka_gui
Class JFrGlowne

java.lang.Object
 extended by java.awt.Component
   extended by java.awt.Container
     extended by java.awt.Window
       extended by java.awt.Frame
         extended by javax.swing.JFrame
           extended by biblioteka_gui.JFrGlowne
All Implemented Interfaces:
java.awt.event.ActionListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable, java.util.EventListener, javax.accessibility.Accessible, javax.swing.RootPaneContainer, javax.swing.WindowConstants

public class JFrGlowne
extends javax.swing.JFrame
implements java.awt.event.ActionListener

Glowne okno programu dziedziczace po JFrame
Obiekt tej klasy zawiera statyczne zmienne: czytelnicy oraz ksiazki stanowiace baze danych czytelnikow i ksiazek

Version:
1.3
Author:
w21826
See Also:
Serialized Form

Nested Class Summary
 
Nested classes/interfaces inherited from class javax.swing.JFrame
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Frame
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Window
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Container
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Component
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy
 
Field Summary
static java.util.ArrayList<Czytelnik> czytelnicy
          Statyczny kolekcja zawierajaca obiekty klasy Czytelnik, baza danych czytelnikow dostepna w kazdym miejscu programu
static java.util.ArrayList<Ksiazka> ksiazki
          Statyczny kolekcja zawierajaca obiekty klasy Ksiazka, baza danych ksiazek dostepna w kazdym miejscu programu
static java.util.logging.Logger log
          Statyczny obiekt klasy Logger sluzacy do logowania zachowan programu
(package private)  javax.swing.JLabel Powitanie
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Program obslugi biblioteki"
(package private)  javax.swing.JLabel Powitanie1
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Wybierz opcję z paska Menu"
static java.lang.String sciezka_czytelnicy
          Statyczny obiekt klasy String wskazujacy na domyslny katalog bazy danych czytelnikow
static java.lang.String sciezka_ksiazki
          Statyczny obiekt klasy String wskazujacy na domyslny katalog bazy danych ksiazek
static java.lang.String ui_styl
          Statyczny obiekt klasy String pobierajacy domyslny styl dla systemu operacyjnego
static java.lang.String ustawienia
          Statyczny obiekt klasy String wskazujacy na domyslne polozenie pliku ustawien programu
 
Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
 
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
JFrGlowne()
          Konstruktor klasy, tworzy nowe okno, ustawia jego skladniki, wczytuje domyslne ustawienia z pliku settings.xml
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
           
 
Methods inherited from class javax.swing.JFrame
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, setContentPane, setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setIconImage, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, update
 
Methods inherited from class java.awt.Frame
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, setExtendedState, setMaximizedBounds, setMenuBar, setResizable, setState, setTitle, setUndecorated
 
Methods inherited from class java.awt.Window
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, isAlwaysOnTop, isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isLocationByPlatform, isShowing, pack, postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, removeWindowStateListener, setAlwaysOnTop, setBounds, setCursor, setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationByPlatform, setLocationRelativeTo, show, toBack, toFront
 
Methods inherited from class java.awt.Container
add, add, add, add, add, addContainerListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getMaximumSize, getMinimumSize, getMousePosition, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setFont, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, validate, validateTree
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isOpaque, isPreferredSizeSet, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setMaximumSize, setMinimumSize, setName, setPreferredSize, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer
getFont, postEvent
 

Field Detail

Powitanie

javax.swing.JLabel Powitanie
Etykieta wyswietlajaca tekst "Program obslugi biblioteki"


Powitanie1

javax.swing.JLabel Powitanie1
Etykieta wyswietlajaca tekst "Wybierz opcję z paska Menu"


ui_styl

public static java.lang.String ui_styl
Statyczny obiekt klasy String pobierajacy domyslny styl dla systemu operacyjnego


sciezka_ksiazki

public static java.lang.String sciezka_ksiazki
Statyczny obiekt klasy String wskazujacy na domyslny katalog bazy danych ksiazek


sciezka_czytelnicy

public static java.lang.String sciezka_czytelnicy
Statyczny obiekt klasy String wskazujacy na domyslny katalog bazy danych czytelnikow


ustawienia

public static java.lang.String ustawienia
Statyczny obiekt klasy String wskazujacy na domyslne polozenie pliku ustawien programu


czytelnicy

public static java.util.ArrayList<Czytelnik> czytelnicy
Statyczny kolekcja zawierajaca obiekty klasy Czytelnik, baza danych czytelnikow dostepna w kazdym miejscu programu

See Also:
Czytelnik

ksiazki

public static java.util.ArrayList<Ksiazka> ksiazki
Statyczny kolekcja zawierajaca obiekty klasy Ksiazka, baza danych ksiazek dostepna w kazdym miejscu programu

See Also:
Ksiazka

log

public static java.util.logging.Logger log
Statyczny obiekt klasy Logger sluzacy do logowania zachowan programu

See Also:
Logger
Constructor Detail

JFrGlowne

JFrGlowne()
Konstruktor klasy, tworzy nowe okno, ustawia jego skladniki, wczytuje domyslne ustawienia z pliku settings.xml

Method Detail

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
Specified by:
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener