biblioteka_gui
Class JFrDodajKsiazke

java.lang.Object
 extended by java.awt.Component
   extended by java.awt.Container
     extended by java.awt.Window
       extended by java.awt.Frame
         extended by javax.swing.JFrame
           extended by biblioteka_gui.JFrDodajKsiazke
All Implemented Interfaces:
java.awt.event.ActionListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable, java.util.EventListener, javax.accessibility.Accessible, javax.swing.RootPaneContainer, javax.swing.WindowConstants

public class JFrDodajKsiazke
extends javax.swing.JFrame
implements java.awt.event.ActionListener

Klasa dziedziczaca po klasie JFrame, implementujaca interfejs ActionListener
Wyswietla okno sluzace do dodania ksiazek do bazy ksiazek

Author:
w21826
See Also:
Serialized Form

Nested Class Summary
 
Nested classes/interfaces inherited from class javax.swing.JFrame
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Frame
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Window
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Container
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Component
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy
 
Field Summary
(package private)  javax.swing.JLabel autor
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Autor"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_imie_autora
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Imie:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko_autora
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Nazwisko:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nr_katalogowy
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Numer katalogowy:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_rok_wydania
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Rok wydania:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_tytul
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Tytul:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_wydawnictwo
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Wydawnictwo:"
(package private)  javax.swing.JTextField imie_autora
          Pole tekstowe sluzace do wpisania imienia autora ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField nazwisko_autora
          Pole tekstowe sluzace do wpisania nazwiska autora ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField nr_katalogowy
          Pole tekstowe wyswietlajace unikalny numer ksiazki, brak mozliwosci edycji przez osobe dodajaca czytelnika
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_anuluj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji dodawania nowej ksiazki do bazy danych, okno zostaje zniszczone
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_dodaj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje dodanie nowej ksiazki do bazy danych
(package private)  javax.swing.JTextField rok_wydania
          Pole tekstowe sluzace do wpisania roku wydania ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField tytul
          Pole tekstowe sluzace do wpisania tytulu ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField wydawnictwo
          Pole tekstowe sluzace do wpisania wydawnictwa, ktore wydalo ksiazke, jego uzupelnienie jest wymagane
 
Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
 
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
JFrDodajKsiazke()
          Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Dodaj ksiazke" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
          Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener
 
Methods inherited from class javax.swing.JFrame
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, setContentPane, setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setIconImage, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, update
 
Methods inherited from class java.awt.Frame
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, setExtendedState, setMaximizedBounds, setMenuBar, setResizable, setState, setTitle, setUndecorated
 
Methods inherited from class java.awt.Window
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, isAlwaysOnTop, isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isLocationByPlatform, isShowing, pack, postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, removeWindowStateListener, setAlwaysOnTop, setBounds, setCursor, setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationByPlatform, setLocationRelativeTo, show, toBack, toFront
 
Methods inherited from class java.awt.Container
add, add, add, add, add, addContainerListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getMaximumSize, getMinimumSize, getMousePosition, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setFont, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, validate, validateTree
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isOpaque, isPreferredSizeSet, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setMaximumSize, setMinimumSize, setName, setPreferredSize, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer
getFont, postEvent
 

Field Detail

autor

javax.swing.JLabel autor
Etykieta wyswietlajaca tekst "Autor"


etykieta_imie_autora

javax.swing.JLabel etykieta_imie_autora
Etykieta wyswietlajaca tekst "Imie:"


imie_autora

javax.swing.JTextField imie_autora
Pole tekstowe sluzace do wpisania imienia autora ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nazwisko_autora

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko_autora
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nazwisko:"


nazwisko_autora

javax.swing.JTextField nazwisko_autora
Pole tekstowe sluzace do wpisania nazwiska autora ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_tytul

javax.swing.JLabel etykieta_tytul
Etykieta wyswietlajaca tekst "Tytul:"


tytul

javax.swing.JTextField tytul
Pole tekstowe sluzace do wpisania tytulu ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_rok_wydania

javax.swing.JLabel etykieta_rok_wydania
Etykieta wyswietlajaca tekst "Rok wydania:"


rok_wydania

javax.swing.JTextField rok_wydania
Pole tekstowe sluzace do wpisania roku wydania ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_wydawnictwo

javax.swing.JLabel etykieta_wydawnictwo
Etykieta wyswietlajaca tekst "Wydawnictwo:"


wydawnictwo

javax.swing.JTextField wydawnictwo
Pole tekstowe sluzace do wpisania wydawnictwa, ktore wydalo ksiazke, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nr_katalogowy

javax.swing.JLabel etykieta_nr_katalogowy
Etykieta wyswietlajaca tekst "Numer katalogowy:"


nr_katalogowy

javax.swing.JTextField nr_katalogowy
Pole tekstowe wyswietlajace unikalny numer ksiazki, brak mozliwosci edycji przez osobe dodajaca czytelnika


przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje dodanie nowej ksiazki do bazy danych


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji dodawania nowej ksiazki do bazy danych, okno zostaje zniszczone

Constructor Detail

JFrDodajKsiazke

public JFrDodajKsiazke()
Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Dodaj ksiazke" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski

Method Detail

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener

Specified by:
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener
Parameters:
e - definiuje zdarzenie