biblioteka_gui
Class JFrDodajCzytelnika

java.lang.Object
 extended by java.awt.Component
   extended by java.awt.Container
     extended by java.awt.Window
       extended by java.awt.Frame
         extended by javax.swing.JFrame
           extended by biblioteka_gui.JFrDodajCzytelnika
All Implemented Interfaces:
java.awt.event.ActionListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable, java.util.EventListener, javax.accessibility.Accessible, javax.swing.RootPaneContainer, javax.swing.WindowConstants

public class JFrDodajCzytelnika
extends javax.swing.JFrame
implements java.awt.event.ActionListener

Klasa dziedziczaca po klasie JFrame, implementujaca interfejs ActionListener
Wyswietla okno sluzace do dodania czytelnika do bazy czytelnikow

Author:
w21826
See Also:
Serialized Form

Nested Class Summary
 
Nested classes/interfaces inherited from class javax.swing.JFrame
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Frame
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Window
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Container
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Component
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy
 
Field Summary
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_id_czytelnika
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Id czytelnika"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_imie
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Imie:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_kod_pocztowy
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Kod pocztowy:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_miasto
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr domu:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Nazwisko:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nr_domu
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr domu:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nr_mieszkania
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr mieszkania:"
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_ulica
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Ulica:"
(package private)  javax.swing.JTextField id_czytelnika
          Pole tekstowe wyswietlajace unikalny numer czytelnika, brak mozliwosci edycji przez osobe dodajaca czytelnika
(package private)  javax.swing.JTextField imie
          Pole tekstowe sluzace do wpisania imienia czytelnika, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField kod_pocztowy
          Pole tekstowe sluzace do wpisania kodu pocztowego miasta w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField miasto
          Pole tekstowe sluzace do wpisania miasta w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField nazwisko
          Pole tekstowe sluzace do wpisania nazwiska czytelnika, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField nr_domu
          Pole tekstowe sluzace do wpisania numeru domu w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JTextField nr_mieszkania
          Pole tekstowe sluzace do wpisania numeru mieszkania w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_anuluj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji dodawania nowego czytelnika, okno zostaje zniszczone
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_dodaj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje dodanie nowego czytelnika
(package private)  javax.swing.JTextField ulica
          Pole tekstowe sluzace do wpisania ulicy przy ktorej mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane
 
Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
 
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
JFrDodajCzytelnika()
          Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Dodaj ksiazke" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
          Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener
 
Methods inherited from class javax.swing.JFrame
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, setContentPane, setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setIconImage, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, update
 
Methods inherited from class java.awt.Frame
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, setExtendedState, setMaximizedBounds, setMenuBar, setResizable, setState, setTitle, setUndecorated
 
Methods inherited from class java.awt.Window
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, isAlwaysOnTop, isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isLocationByPlatform, isShowing, pack, postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, removeWindowStateListener, setAlwaysOnTop, setBounds, setCursor, setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationByPlatform, setLocationRelativeTo, show, toBack, toFront
 
Methods inherited from class java.awt.Container
add, add, add, add, add, addContainerListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getMaximumSize, getMinimumSize, getMousePosition, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setFont, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, validate, validateTree
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isOpaque, isPreferredSizeSet, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setMaximumSize, setMinimumSize, setName, setPreferredSize, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer
getFont, postEvent
 

Field Detail

etykieta_id_czytelnika

javax.swing.JLabel etykieta_id_czytelnika
Etykieta wyswietlajaca tekst "Id czytelnika"


id_czytelnika

javax.swing.JTextField id_czytelnika
Pole tekstowe wyswietlajace unikalny numer czytelnika, brak mozliwosci edycji przez osobe dodajaca czytelnika


etykieta_imie

javax.swing.JLabel etykieta_imie
Etykieta wyswietlajaca tekst "Imie:"


imie

javax.swing.JTextField imie
Pole tekstowe sluzace do wpisania imienia czytelnika, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nazwisko

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nazwisko:"


nazwisko

javax.swing.JTextField nazwisko
Pole tekstowe sluzace do wpisania nazwiska czytelnika, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_ulica

javax.swing.JLabel etykieta_ulica
Etykieta wyswietlajaca tekst "Ulica:"


ulica

javax.swing.JTextField ulica
Pole tekstowe sluzace do wpisania ulicy przy ktorej mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nr_domu

javax.swing.JLabel etykieta_nr_domu
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr domu:"


nr_domu

javax.swing.JTextField nr_domu
Pole tekstowe sluzace do wpisania numeru domu w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nr_mieszkania

javax.swing.JLabel etykieta_nr_mieszkania
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr mieszkania:"


nr_mieszkania

javax.swing.JTextField nr_mieszkania
Pole tekstowe sluzace do wpisania numeru mieszkania w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_kod_pocztowy

javax.swing.JLabel etykieta_kod_pocztowy
Etykieta wyswietlajaca tekst "Kod pocztowy:"


kod_pocztowy

javax.swing.JTextField kod_pocztowy
Pole tekstowe sluzace do wpisania kodu pocztowego miasta w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_miasto

javax.swing.JLabel etykieta_miasto
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr domu:"


miasto

javax.swing.JTextField miasto
Pole tekstowe sluzace do wpisania miasta w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje dodanie nowego czytelnika


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji dodawania nowego czytelnika, okno zostaje zniszczone

Constructor Detail

JFrDodajCzytelnika

public JFrDodajCzytelnika()
Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Dodaj ksiazke" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski

Method Detail

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener

Specified by:
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener
Parameters:
e - definiuje zdarzenie