biblioteka_gui
Class JFrSzukajKsiazki

java.lang.Object
 extended by java.awt.Component
   extended by java.awt.Container
     extended by java.awt.Window
       extended by java.awt.Frame
         extended by javax.swing.JFrame
           extended by biblioteka_gui.JFrSzukajKsiazki
All Implemented Interfaces:
java.awt.event.ActionListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable, java.util.EventListener, javax.accessibility.Accessible, javax.swing.RootPaneContainer, javax.swing.WindowConstants

public class JFrSzukajKsiazki
extends javax.swing.JFrame
implements java.awt.event.ActionListener

Klasa dziedziczaca po klasie JFrame, implementujaca interfejs ActionListener
Wyswietla okno sluzace do przeszukiwania bazy ksiazek wzgledem zadanego kryterium

Author:
w21826
See Also:
Serialized Form

Nested Class Summary
 
Nested classes/interfaces inherited from class javax.swing.JFrame
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Frame
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Window
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Container
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Component
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy
 
Field Summary
(package private)  javax.swing.JLabel autor
          Etykieta wyswietlajaca
(package private)  javax.swing.ButtonGroup group
          Grupa przelacznikow, dzieki niej tylko jeden moze byc w danej chwili zaznaczony
(package private)  javax.swing.JTextField imie_autora
          Pole tekstowe okreslajace imie autora ksiazek, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_imie
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie imie autora ksiazki
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_nazwisko
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie nazwisko autora ksiazki
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_katalogowy
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie numer katalogowy ksiazki
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_rok_wydania
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie rok wydania ksiazki
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_tytul
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie tytul ksiazki
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_wydawnictwo
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie wydawnictwo ksiazki
(package private)  javax.swing.JTextField nazwisko_autora
          Pole tekstowe okreslajace nazwisko autora ksiazek, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JTextField nr_katalogowy
          Pole tekstowe okreslajace numer katalogowy ksiazki, ktorej szukamy
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_anuluj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji szukania ksiazki oraz zamyka okno
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_szukaj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje przeszukanie bazy ksiazek wzgledem zadanego kryterium
(package private)  javax.swing.JTextField rok_wydania
          Pole tekstowe okreslajace rok wydania ksiazek, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JTextField tytul
          Pole tekstowe okreslajace tytul ksiazek, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JTextField wydawnictwo
          Pole tekstowe okreslajace wydawnictwo, ktore wydalo szukane ksiazki
 
Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
 
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
JFrSzukajKsiazki()
          Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Szukaj ksiazki" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
          Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener
 
Methods inherited from class javax.swing.JFrame
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, setContentPane, setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setIconImage, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, update
 
Methods inherited from class java.awt.Frame
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, setExtendedState, setMaximizedBounds, setMenuBar, setResizable, setState, setTitle, setUndecorated
 
Methods inherited from class java.awt.Window
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, isAlwaysOnTop, isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isLocationByPlatform, isShowing, pack, postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, removeWindowStateListener, setAlwaysOnTop, setBounds, setCursor, setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationByPlatform, setLocationRelativeTo, show, toBack, toFront
 
Methods inherited from class java.awt.Container
add, add, add, add, add, addContainerListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getMaximumSize, getMinimumSize, getMousePosition, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setFont, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, validate, validateTree
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isOpaque, isPreferredSizeSet, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setMaximumSize, setMinimumSize, setName, setPreferredSize, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer
getFont, postEvent
 

Field Detail

autor

javax.swing.JLabel autor
Etykieta wyswietlajaca


imie_autora

javax.swing.JTextField imie_autora
Pole tekstowe okreslajace imie autora ksiazek, ktorych szukamy


nazwisko_autora

javax.swing.JTextField nazwisko_autora
Pole tekstowe okreslajace nazwisko autora ksiazek, ktorych szukamy


tytul

javax.swing.JTextField tytul
Pole tekstowe okreslajace tytul ksiazek, ktorych szukamy


nr_katalogowy

javax.swing.JTextField nr_katalogowy
Pole tekstowe okreslajace numer katalogowy ksiazki, ktorej szukamy


rok_wydania

javax.swing.JTextField rok_wydania
Pole tekstowe okreslajace rok wydania ksiazek, ktorych szukamy


wydawnictwo

javax.swing.JTextField wydawnictwo
Pole tekstowe okreslajace wydawnictwo, ktore wydalo szukane ksiazki


przycisk_szukaj

javax.swing.JButton przycisk_szukaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje przeszukanie bazy ksiazek wzgledem zadanego kryterium


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji szukania ksiazki oraz zamyka okno


group

javax.swing.ButtonGroup group
Grupa przelacznikow, dzieki niej tylko jeden moze byc w danej chwili zaznaczony


kryterium_imie

javax.swing.JRadioButton kryterium_imie
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie imie autora ksiazki


kryterium_nazwisko

javax.swing.JRadioButton kryterium_nazwisko
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie nazwisko autora ksiazki


kryterium_tytul

javax.swing.JRadioButton kryterium_tytul
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie tytul ksiazki


kryterium_rok_wydania

javax.swing.JRadioButton kryterium_rok_wydania
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie rok wydania ksiazki


kryterium_wydawnictwo

javax.swing.JRadioButton kryterium_wydawnictwo
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie wydawnictwo ksiazki


kryterium_nr_katalogowy

javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_katalogowy
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie numer katalogowy ksiazki

Constructor Detail

JFrSzukajKsiazki

public JFrSzukajKsiazki()
Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Szukaj ksiazki" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski

Method Detail

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener

Specified by:
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener
Parameters:
e - definiuje zdarzenie