biblioteka_gui
Class JFrSzukajCzytelnika

java.lang.Object
 extended by java.awt.Component
   extended by java.awt.Container
     extended by java.awt.Window
       extended by java.awt.Frame
         extended by javax.swing.JFrame
           extended by biblioteka_gui.JFrSzukajCzytelnika
All Implemented Interfaces:
java.awt.event.ActionListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable, java.util.EventListener, javax.accessibility.Accessible, javax.swing.RootPaneContainer, javax.swing.WindowConstants

public class JFrSzukajCzytelnika
extends javax.swing.JFrame
implements java.awt.event.ActionListener

Klasa dziedziczaca po klasie JFrame, implementujaca interfejs ActionListener
Wyswietla okno sluzace do przeszukiwania bazy czytelnikow wzgledem zadanego kryterium

Author:
w21826
See Also:
Serialized Form

Nested Class Summary
 
Nested classes/interfaces inherited from class javax.swing.JFrame
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Frame
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Window
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Container
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Component
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy
 
Field Summary
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta
          Etykieta wyswietlajaca tekst "Wybierz kryterium szukania i wpisz poszukiwany tekst"
(package private)  javax.swing.ButtonGroup group
          Grupa przelacznikow, dzieki niej tylko jeden moze byc w danej chwili zaznaczony
(package private)  javax.swing.JTextField id_czytelnika
          Pole tekstowe okreslajace Id czytelnika, ktorego szukamy
(package private)  javax.swing.JTextField imie
          Pole tekstowe okreslajace imie czytelnikow, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JTextField kod_pocztowy
          Pole tekstowe okreslajace kod pocztowy miasta w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_id_czytelnika
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie Id czytelnika czytelnika
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_imie
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie imie czytelnika
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_kod
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie kod pocztowy miasta w ktorym mieszka czytelnik
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_miasto
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie miasto w ktorym mieszka czytelnik
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_nazwisko
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie nazwisko czytelnika
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_domu
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie numer domu w ktorym mieszka czytelnik
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_mieszkania
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania numer mieszkania w ktorym mieszka czytelnik
(package private)  javax.swing.JRadioButton kryterium_ulica
          Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie ulica przy ktorej czytelnik mieszka
(package private)  javax.swing.JTextField miasto
          Pole tekstowe okreslajace miasto w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych chcemy znalezc
(package private)  javax.swing.JTextField nazwisko
          Pole tekstowe okreslajace nazwisko czytelnikow, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JTextField nr_domu
          Pole tekstowe okreslajace numer domu w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JTextField nr_mieszkania
          Pole tekstowe okreslajace numer mieszkania w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_anuluj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji szukania czytelnika oraz zamyka okno
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_szukaj
          Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje przeszukanie bazy czytelnikow pod wzgledem zadanego kryterium
(package private)  javax.swing.JTextField ulica
          Pole tekstowe okreslajace ulice przy ktorej mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy
 
Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
 
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
JFrSzukajCzytelnika()
          Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Szukaj czytelnika" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
          Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener
 
Methods inherited from class javax.swing.JFrame
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, setContentPane, setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setIconImage, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, update
 
Methods inherited from class java.awt.Frame
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, setExtendedState, setMaximizedBounds, setMenuBar, setResizable, setState, setTitle, setUndecorated
 
Methods inherited from class java.awt.Window
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, isAlwaysOnTop, isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isLocationByPlatform, isShowing, pack, postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, removeWindowStateListener, setAlwaysOnTop, setBounds, setCursor, setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationByPlatform, setLocationRelativeTo, show, toBack, toFront
 
Methods inherited from class java.awt.Container
add, add, add, add, add, addContainerListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getMaximumSize, getMinimumSize, getMousePosition, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setFont, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, validate, validateTree
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isOpaque, isPreferredSizeSet, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setMaximumSize, setMinimumSize, setName, setPreferredSize, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer
getFont, postEvent
 

Field Detail

etykieta

javax.swing.JLabel etykieta
Etykieta wyswietlajaca tekst "Wybierz kryterium szukania i wpisz poszukiwany tekst"


imie

javax.swing.JTextField imie
Pole tekstowe okreslajace imie czytelnikow, ktorych szukamy


nazwisko

javax.swing.JTextField nazwisko
Pole tekstowe okreslajace nazwisko czytelnikow, ktorych szukamy


id_czytelnika

javax.swing.JTextField id_czytelnika
Pole tekstowe okreslajace Id czytelnika, ktorego szukamy


ulica

javax.swing.JTextField ulica
Pole tekstowe okreslajace ulice przy ktorej mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


nr_domu

javax.swing.JTextField nr_domu
Pole tekstowe okreslajace numer domu w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


nr_mieszkania

javax.swing.JTextField nr_mieszkania
Pole tekstowe okreslajace numer mieszkania w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


kod_pocztowy

javax.swing.JTextField kod_pocztowy
Pole tekstowe okreslajace kod pocztowy miasta w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


miasto

javax.swing.JTextField miasto
Pole tekstowe okreslajace miasto w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych chcemy znalezc


przycisk_szukaj

javax.swing.JButton przycisk_szukaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje przeszukanie bazy czytelnikow pod wzgledem zadanego kryterium


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji szukania czytelnika oraz zamyka okno


kryterium_imie

javax.swing.JRadioButton kryterium_imie
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie imie czytelnika


kryterium_nazwisko

javax.swing.JRadioButton kryterium_nazwisko
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie nazwisko czytelnika


kryterium_id_czytelnika

javax.swing.JRadioButton kryterium_id_czytelnika
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie Id czytelnika czytelnika


kryterium_ulica

javax.swing.JRadioButton kryterium_ulica
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie ulica przy ktorej czytelnik mieszka


kryterium_nr_domu

javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_domu
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie numer domu w ktorym mieszka czytelnik


kryterium_nr_mieszkania

javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_mieszkania
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania numer mieszkania w ktorym mieszka czytelnik


kryterium_kod

javax.swing.JRadioButton kryterium_kod
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie kod pocztowy miasta w ktorym mieszka czytelnik


kryterium_miasto

javax.swing.JRadioButton kryterium_miasto
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie miasto w ktorym mieszka czytelnik


group

javax.swing.ButtonGroup group
Grupa przelacznikow, dzieki niej tylko jeden moze byc w danej chwili zaznaczony

Constructor Detail

JFrSzukajCzytelnika

public JFrSzukajCzytelnika()
Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Szukaj czytelnika" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski

Method Detail

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener

Specified by:
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener
Parameters:
e - definiuje zdarzenie