biblioteka_gui
Class JFrOddajKsiazke

java.lang.Object
 extended by java.awt.Component
   extended by java.awt.Container
     extended by java.awt.Window
       extended by java.awt.Frame
         extended by javax.swing.JFrame
           extended by biblioteka_gui.JFrOddajKsiazke
All Implemented Interfaces:
java.awt.event.ActionListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable, java.util.EventListener, javax.accessibility.Accessible, javax.swing.RootPaneContainer, javax.swing.WindowConstants

public class JFrOddajKsiazke
extends javax.swing.JFrame
implements java.awt.event.ActionListener

Klasa dziedziczaca po klasie JFrame, implementujaca interfejs ActionListener
Pobiera Id czytelnika oddajacego ksiazke oraz Id ksiazki, jesli ktores z nich nie istnieje wyswietla komunikat, oraz zamyka okno
W przypadku gdy Id czytelnika oraz Id ksiazki zostaly odnalezione w odpowiednich bazach danych, wyswietla dane o czytelniku oraz o ksiazce

Author:
w21826
See Also:
Serialized Form

Nested Class Summary
 
Nested classes/interfaces inherited from class javax.swing.JFrame
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Frame
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Window
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Container
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer
 
Nested classes/interfaces inherited from class java.awt.Component
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy
 
Field Summary
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_autor
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_id_czytelnika
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_imie
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_imie_autora
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_kod_pocztowy
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_miasto
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko_autora
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nr_domu
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nr_katalogowy
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_nr_mieszkania
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_rok_wydania
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_tytul
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_ulica
           
(package private)  javax.swing.JLabel etykieta_wydawnictwo
           
(package private)  javax.swing.JTextField id_czytelnika
           
(package private)  javax.swing.JTextField imie
           
(package private)  javax.swing.JTextField imie_autora
           
(package private)  javax.swing.JTextField kod_pocztowy
           
(package private)  javax.swing.JTextField miasto
           
(package private)  javax.swing.JTextField nazwisko
           
(package private)  javax.swing.JTextField nazwisko_autora
           
(package private)  javax.swing.JTextField nr_domu
           
(package private)  javax.swing.JTextField nr_katalogowy
           
(package private)  javax.swing.JTextField nr_mieszkania
           
(package private)  int pozycja_czytelnik
           
(package private)  int pozycja_ksiazka
           
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_anuluj
           
(package private)  javax.swing.JButton przycisk_dodaj
           
(package private)  javax.swing.JTextField rok_wydania
           
(package private)  java.lang.String Sid_czytelnika
           
(package private)  java.lang.String Sid_ksiazki
           
(package private)  java.lang.String Snr_ksiazki
           
(package private)  javax.swing.JTextField tytul
           
(package private)  javax.swing.JTextField ulica
           
(package private)  javax.swing.JTextField wydawnictwo
           
 
Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
 
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
JFrOddajKsiazke()
          Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Oddaj ksiazke" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
          Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener
 
Methods inherited from class javax.swing.JFrame
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, setContentPane, setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setIconImage, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, update
 
Methods inherited from class java.awt.Frame
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, setExtendedState, setMaximizedBounds, setMenuBar, setResizable, setState, setTitle, setUndecorated
 
Methods inherited from class java.awt.Window
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, isAlwaysOnTop, isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isLocationByPlatform, isShowing, pack, postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, removeWindowStateListener, setAlwaysOnTop, setBounds, setCursor, setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationByPlatform, setLocationRelativeTo, show, toBack, toFront
 
Methods inherited from class java.awt.Container
add, add, add, add, add, addContainerListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getMaximumSize, getMinimumSize, getMousePosition, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setFont, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, validate, validateTree
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isOpaque, isPreferredSizeSet, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setMaximumSize, setMinimumSize, setName, setPreferredSize, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer
getFont, postEvent
 

Field Detail

pozycja_czytelnik

int pozycja_czytelnik

pozycja_ksiazka

int pozycja_ksiazka

Sid_czytelnika

java.lang.String Sid_czytelnika

Snr_ksiazki

java.lang.String Snr_ksiazki

etykieta_id_czytelnika

javax.swing.JLabel etykieta_id_czytelnika

id_czytelnika

javax.swing.JTextField id_czytelnika

etykieta_imie

javax.swing.JLabel etykieta_imie

imie

javax.swing.JTextField imie

etykieta_nazwisko

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko

nazwisko

javax.swing.JTextField nazwisko

etykieta_ulica

javax.swing.JLabel etykieta_ulica

ulica

javax.swing.JTextField ulica

etykieta_nr_domu

javax.swing.JLabel etykieta_nr_domu

nr_domu

javax.swing.JTextField nr_domu

etykieta_nr_mieszkania

javax.swing.JLabel etykieta_nr_mieszkania

nr_mieszkania

javax.swing.JTextField nr_mieszkania

etykieta_kod_pocztowy

javax.swing.JLabel etykieta_kod_pocztowy

kod_pocztowy

javax.swing.JTextField kod_pocztowy

etykieta_miasto

javax.swing.JLabel etykieta_miasto

miasto

javax.swing.JTextField miasto

Sid_ksiazki

java.lang.String Sid_ksiazki

etykieta_autor

javax.swing.JLabel etykieta_autor

etykieta_imie_autora

javax.swing.JLabel etykieta_imie_autora

imie_autora

javax.swing.JTextField imie_autora

etykieta_nazwisko_autora

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko_autora

nazwisko_autora

javax.swing.JTextField nazwisko_autora

etykieta_tytul

javax.swing.JLabel etykieta_tytul

tytul

javax.swing.JTextField tytul

etykieta_rok_wydania

javax.swing.JLabel etykieta_rok_wydania

rok_wydania

javax.swing.JTextField rok_wydania

etykieta_wydawnictwo

javax.swing.JLabel etykieta_wydawnictwo

wydawnictwo

javax.swing.JTextField wydawnictwo

etykieta_nr_katalogowy

javax.swing.JLabel etykieta_nr_katalogowy

nr_katalogowy

javax.swing.JTextField nr_katalogowy

przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj

przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Constructor Detail

JFrOddajKsiazke

public JFrOddajKsiazke()
Konstruktor bezparametrowy tworzacy nowe okno o tytule "Oddaj ksiazke" definiujacy rozmiar, polozenie, widocznosc okna i rozmieszczajacy etykiety, pola tekstowe oraz przyciski

Method Detail

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
Metoda redefiniujaca metode actionPerformed z interfejsu ActionListener

Specified by:
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener
Parameters:
e - definiuje zdarzenie